ලෝකයම ආර්ථික අර්බුදයක් තිබෙන මොහොතක් – Niyamarthaya