ඇමෙරිකාවේ ගිටාරය ලංකාවේදී හදන වාද්දුවේ තරුණයා – Art Eka