ආණ්ඩුවේ බර අඩු කරගන්න ඕන වෙන විකල්පයක් නැහැ – Niyamarthaya