අම්මගේ අතින් හදන කෑම එක තරම් රහ කෑමක් වෙන කොහේවත් නැහැ – Kisa (කිසා)