සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 120 – 2020.09.08