ආදරේ කරන කෙනාගේ සතුට වෙනුවෙන් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ Kisa (කිසා) අද රාත්‍රී 8.00