20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයට ගෙන යෝජනා – Niyamarthaya