ප්‍රේමය නම් ප්‍රවීණ රංගධර ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් සමඟින් ඉරිදා උදෑසන 11 ට