නිරුත්තර වූ ඇයට හෘද සාක්ෂියෙන් පැන යා හැකිද? – Kisa (කිසා) – අද රාත්‍රී 08 ට