ඔහු වැරදිකාරයෙක් වී ලෝකයෙන්ම සමුගනිද? – Kisa (කිසා) – අද රාත්‍රී 08 ට