සුබාසිරි THE WEDDING SHOW අගෝස්තු 21-22-23 BMICH සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක පරිශ‍්‍රයේදී