“මැශිමේ කට්ට ඇගිලි අස්සෙන් යන වේදනාව මට ඉවසන්න පුලුවන්…” – සන්නාලියකගේ පාපෝච්චාරණය – Daragam Mama Jeevitha