මගේ පැටියත් එක්කම ජීවිතේ අත් හරින තරමට වේදනාවක් හිතට දැනුනත් මම ඉවසුවා – Daragam Mama Jeevitha