” ග්‍රීස් වලින් පදම් වෙච්ච යකඩ වලටත් වඩා හයිය හිතක් ” – වාහන හදන යකඩ ගැහැණියගේ පාපෝච්චාරණය – Daragam Mama Jeevitha