“එයා මට දීලා ගිය එකම ආයුධය හිතේ හයිය විතරයි…” – රණවිරු බිරිඳකගේ පාපෝච්චාරණය – Daragam Mama Jeevitha