ප්‍රේමයේදී එකඟ දේටත් එකඟයි එකඟ නැති දේටත් එකඟයි – Premaya Nam