නිකිණි පොහෝදා දවස පුරා සිරස TV සේවනය කරන්න

*විහාර අස්න | උදෑසන 10 ට
*අපේ පන්සල | සවස 03 ට
*වස් ආරාධනාව | සවස 06 ට

කඩවත ගල්ඒදණ්ඩ රාජා මහා විහාරයේ සිට සජීවීව