ප්‍රේමය නම් ප‍්‍රවීණ සිනමා නිළි සුමනා අමරසිංහ සමඟින් ඉරිදා උදෑසන 11 ට