කපුගේ Airport ගිය නිසා චරිතා ගායිකාවක් වුනා – Premaya Nam