හෙළ වෙදකමින් අස්ථි රෝග සුව කරමු – Jeevithayata Idadenna – 2020.07.14