අද ජීවිතය විදින්න – හෙට ගැන හිතන්න – Jeevithayata Idadenna 2020.06.23