හරි ආදරයෙන් මා ලඟ ඉන්න – Hari Adarayen – Laksmanhewawitharana ft. Shanika Madhumali