සංජීව එදිරිමාන්න විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කලාද? – Satana