රංගනය නිසා එයා මගෙන් වෙන්වුණා – ශ්‍රියානි අමරසේන – Premaya Nam