ප්‍රථම ප්‍රේමනීය හැඟුම දැනුනේ ගාමිණි ෆොන්සේකාට – ශ්‍රියානි අමරසේන – Premaya Nam