පාසල් විෂබීජහරණය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය

පාසල් විෂබීජහරණය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය

සංවිධාන ශක්තිය :
ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමඟින්
සිරස මාධ්‍ය ජාලය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන සමාජ මෙහෙවර