පාසල් විෂබීජහරණය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය – හෙට නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේදී…