ප්‍රේමය නම් ප්‍රවීණ ගායක කීර්ති පැස්කුවල් සමඟින් ඉරිදා උදෑසන 11 ට