සල්මල් ආරාමයේ පෙර මතකයන් සමග යලිත් – Salmal Aramaya