දැන් බය වෙලා ඉන්නේ කොහොමහරි පාර්ලිමේන්තුවට යන්න – Satana