ආරක්‍ෂක ලේකම් ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ නිසා තමයි අද අපි නිදහසේ ඉන්නේ – Satana