ආණ්ඩුව සිහින දකිනවා, ඒවා මිනිස්සුන්ට විකුණනවා මිනිස්සු දුක් විඳිනවා – Satana