සිරස ඩිජිටල් වෙසක් කලාපය ගෙදර ඉදන් වෙසක් පහන් කූඩු