විවේචන කොච්චර තිබුනත් රටක් විදිහට අපි ඉස්සරහින් – Satana