රුපියල් 5000 මිනිස්සුන්ට දෙන්න මොකටද මන්ත්‍රීලා – Satana