මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් දැන් සිදුවුනොත් අනාගතයේදී එකට වගකියන්නේ කවුද ? – Satana