කොරෝනා සටන් පාඨය කරගත් පක්ෂ විපක්ෂ වල රෙදි ගැලවෙයි – Satana