ආධාර සත පහක්වත් හම්බවුනේ නෑ ඇත්ත, හම්බවුනේ ඩොලර් යූරෝ – Satana