පර්චස් 15ක 250ක් ජීවත් වෙනවානම් – COVID 19 – Aharenna