ආශීර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාවට ළහිරු පෙරේරාගෙන් පණිවිඩයක් !