කොරෝනා ලෝකය සහ ශ්‍රී ලංකාව – Covid19 – Aharenna (ඇහැරෙන්න) – 2020.03.27