අප්සරා ‘ස්වයං නිරෝධායනය’ ගැන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉදන් ඇවිත් කියන කතාව !