පෙම් කතාව – Annesley Malewana ft. Kushani Sandarekha – Sulan Kurullo