ඔබ මගේ වෙලා ( කියා දෙන්න ආදරේ කියා ) Kushani Sandareka – Sulan kurullo