සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 25 – 2020.03.06