අපේ නායකයන්ට සිද්ධ වෙනවා තද තීන්දු ගන්න – Niyamarthaya