පාස්කු ප්‍රහාරයේ වැරදි කරුවන්ට මොකද වුනේ ? – Satana