පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රාජකාරිය හරිහැටි ඉටුවෙනවද? – Satana