අහිමිව මියයමින් තිබෙන මිගමු කලපුවට ප්‍රාණ වායුව පිඹින්න – Aharenna