1970 සිට 1979 දක්වා දේශීය සිනමාවංශය ගාමිණී වේරගම එළිදක්වයි – Now Showing